Všeobecná ustanovení: Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky, vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami a tyto jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek,stanovených těmito Obchodními podmínkami a kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. 

Předmět smlouvy:  Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:bezvadné zboží, v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením, platným na území Evropské unie 

Objednání zboží, uzavření smlouvy:  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečného potvrzení objednávky kupujícím, např. telefonicky, e-mailem, či písemně. Kupní smlouva samotná vzniká dodáním zboží a jeho převzetím kupujícím.
Místo plnění: Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží kupujícím.
Cena a placení: Nabídkové ceny, uvedené v e-shopu, jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v závislosti na vývoji měnových kurzů, inflace či při změnách dodavatelských podmínek výrobců a dodavatelů zboží do e-shopu. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou objednávku na účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti či převzetím zaplacené dobírky. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení celé kupní ceny. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je současně daňovým dokladem. Ceny uvedené v E-shopu jsou platné pouze při objednání prostřednictvím tohoto E-shopu a při vybraném způsobu platby. 


 

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Kategorie

reklama:
artsolution.cz
© 2012 vasefasady.cz | design: artsolution.cz